Lab members Lab members

最小化 最大化

Principal Investigator

Raymond C K Chan
 

Research Fellows

Ya Wang

Xuebing Li

Jia Huang

Kui Wang

Yi Wang

Tianxiao Yang

 

Post-Doctoral Fellows

Yin Yang

 

Ph.D. Candidates

Ruiting Zhang

Luxia Jia

Hanyu Zhou

Xinlu Cai

Hanxue Yang

Yijing Zhang

Dongni Pan

Junyan Ye

 

Master Candidates:

Xiaojing Qin

Yunsi Liang

Lingling Wang

Xinyang Yu

Like De

Hong Zheng

Xiaomin Su

Yongjie Yan

Siyu Chen

XiaoDong Guo

 

Sophie Bogemann (Sino-Danish student)

Natasha Christiansen (Sino-danish student)

 

Laboratory Alumni

Graduates

Hui-jie Li: The Institute of Psychology (doctoral graduate in 2009)

Wen-hua Liu: Guangzhou Medical College (doctoral graduate from Sun-Yat Sen University in 2009)

Jie Chen: Southern Medical University (doctoral graduate from Sun-Yat Sen University in 2011)

Zi-wen Peng: China South Normal University (doctoral graduate from Sun-Yat Sen University in 2011)

Xiao-yan Cao: Luzhou Medical School  (doctoral graduate in 2011)

Yu-na Wang: Civil Aviation University of China (doctoral graduate in 2012)

Qing Zhao: PhD candidate at the Griffiths University (master graduate in 2012)

Ting Xu: Postdoc at Child Mind Institute / Nathan Kline Institute (doctoral graduate in 2012)

Simon Lui: Associate Consultant and programme director of the early psychosis programme at the Castle Peak Hospital, Hong Kong (doctoral graduate in 2013)

Chao Yan: The East China Normal University (doctoral graduate in 2013)

Yi Wang: The Institute of Psychology (doctoral graduate in 2013)               

Chuan Shi: The Institute of Mental Health, the 6th Affiliated Hospital, Peking University  (doctoral graduate in 2014)

Tian-xiao Yang: The Institute of Psychology (postdoc from 2012-2015)

Hai-song Shi: North China Electric Power University (doctoral graduate in 2015)

Ya-hui Xiao:  (master graduate of Sino-Danish Programme 2016)

Fu-lei Geng:  (doctoral graduate in 2015)

Hai-yang Geng

Yi Wang

Xing-jie Chen: Doctoral candidate at University of Massachusetts (master graduate in 2015)

Lai-quan Zou: Southern Medical University(doctoral graduate in 2016)

Xu Li:  (doctoral graduate in 2016)

Jiao Wang:Peking University (master graduate in 2016)

Lu-lu Liu: Doctoral student at University of Sydney (master graduate in 2017)

Dong-jie Xie:  (doctoral graduate in 2017)

Wen-lan Xie:  (doctoral graduate in 2017)

Zhi Li: Postdoc at Lieber Institute, Johns Hopkins University (doctoral graduate in 2018)

Ying Li:  (doctoral graduate in 2018)

Ying-min Zou: Postdoc at Department of Psychology, Peking University (doctoral graduate in 2018)

Tao Chen: (master graduate in 2018)

Rui Liang: (master graduate in 2018)

Yanyu Wang: (doctoral graduate in 2019)

Zhuoya Yang: (doctoral graduate in 2019)

Yongming Wang: (doctoral graduate in 2019)

Binghui Liu: (master graduate in 2018)

Miaoyan Guo: South China Normal University (master graduate in 2005 in SYSU)

Xueqin Liu: (master graduate in 2005 in SYSU)

Zhouyi Hu: (master graduate in 2006 in SYSU)

Yonghong Qing: (master graduate in 2007 in SYSU)

Xiaojing Gao: China Light Industry Press (master graduate in 2007 in SYSU)

Xiaoyan Li: (master graduate in 2007 in SYSU)

Chusheng Chen: (master graduate in 2008 in SYSU)

Yanfang Shi: (master graduate in 2010)

Jigang Zong: (master graduate in 2010)

Qi Zhang: (master graduate in 2013)

Xinhua Yang: Hunan Agriculture University (Postdoc in 2017)

Jingbo Gong: Hunan University of Chinese Medicine (Postdoc in 2018)