Lab members Lab members

回到完整页面

Principal Investigator

Raymond C K Chan
 

Research Fellows

Ya Wang

Xuebing Li

Jia Huang

Kui Wang

Yi Wang

Tianxiao Yang

 

Post-Doctoral Fellows

Yin Yang

 

Ph.D. Candidates

Yanyu Wang

Zhuoya Yang

Yongming Wang

Ruiting Zhang

Luxia Jia

Hanyu Zhou

Xinlu Cai

Hanxue Yang

Yijing Zhang

Junyan Ye

 

Master Candidates:

Binghui Liu

Xiaojing Qin

Yunsi Liang

Dongni Pan

Lingling Wang

Xinyang Yu

Like De

Hong Zheng

 

Sophie Bogemann (Sino-Danish student)

Natasha Christiansen (Sino-danish student)

 

Laboratory Alumni

Graduates

Hui-jie Li: The Institute of Psychology (doctoral graduate in 2009)

Wen-hua Liu: Guangzhou Medical College (doctoral graduate from Sun-Yat Sen University in 2009)

Jie Chen: Southern Medical University (doctoral graduate from Sun-Yat Sen University in 2011)

Zi-wen Peng: China South Normal University (doctoral graduate from Sun-Yat Sen University in 2011)

Xiao-yan Cao: Luzhou Medical School   (doctoral graduate in 2011)

Yu-na Wang: Civil Aviation University of China (doctoral graduate in 2012)

Qing Zhao: PhD candidate at the Griffiths University (master graduate in 2012)

Ting Xu: Postdoc at Child Mind Institute / Nathan Kline Institute (doctoral graduate in 2012)

Simon Lui: Associate Consultant and programme director of the early psychosis programme at the Castle Peak Hospital, Hong Kong (doctoral graduate in 2013)

Chao Yan: The China East Normal University (doctoral graduate in 2013)

Yi Wang: The Institute of Psychology (doctoral graduate in 2013)               

Chuan Shi: The Institute of Mental Health, the 6th Affiliated Hospital, Peking University  (doctoral graduate in 2014)

Tian-xiao Yang: The Institute of Psychology (postdoc from 2012-2015)

 

Student helpers

2008

Yue Yu: PhD candidate at Cornell University

2009

Chong Wang: Taking a 8-year medical programme at the Peking University

2010

Yuan Cao: PhD candidate (Clinical Psychology) at the University of Queensland

Hugo Metcalfe: PhD candidate at the Institute of Psychiatry, King's College London

Li-ling Song: Finished the master degree programme in Psychological Medicine at Institute of Psychiatry, King's College London

Tao Yang: PhD candidate at Goldsmiths University of London

2011

Yao Guan: PhD candidate at the University of Florida

Rui-xing Li: Graduated with a mater degree from the Columbia University

Wen Wang: PhD candidate at the Michigan State University

2012

Canan Akguen: Graduated with a master degree from the Dresden University

Yi-ge Fan: Graduated with a bachelor degree from the University of Minneosta

Wen-zhen Xie: PhD candidate at the University of California, Riverside

Qi-feng Yin: Graduated with a master degree from the Southern California University

Qi-jing Yu: PhD canddiate of the Cognitive Neuroscience at Wayne State University

2013

Yishi Liu: Undertaking the undergraduate programme at the University College London

2014

Shan Dai: To be graduated from the University of Science and Technology, and will take up a doctoral programme at the Chinese University of Hong Kong